Fishes of the Mekong River – Ryby Mekongu

Fishes of the Mekong River – Ryby Mekongu

The Mekong River has the second highest aquatic biodiversity in the world. More than 1000 fish species is harboured in its waters. Khmer people say “Mien Teuk; Mien Trei” which means “where is the water, there is the fish”. So it is not surprising that you can buy fish and fish product literally on every corner in Cambodia. You can buy the fish in a traditional way on a local market, where is high diversity of fish species. Although, you mostly find fishes from aquaculture (tilapia, snakehead, carps), sometimes there are interesting and funny species within piles of fish bodies in the market. For instance, there are many species which are for aquarium trade only in western countries, but here in Cambodia, they are instant part of the daily food. So that you can buy fishes like gourami, paradise fish, spined loaches, rasboras, etc. An integral part of such shopping is bargain about the price since there are no price labels available on the market and your experience makes the price more and more reasonable:). On the other hand, the western style of the supermarket is approaching to Phnom Penh as well. Consequently, you can buy the food fish clean, packed and labelled. Indeed, the price of such product is generally higher and the number of species is restricted to the most marketed species (tilapia, salmon, sea fish). Today I have tried both sources of fish to see and compare the differences. The one thing is for sure. The fish are one of the most important protein sources for the people living along the Mekong River. Governments of local countries are working on plans and agreements about the construction of many reservoirs and hydro-power plants along the Mekong River. This will have a huge impact on both, access to electricity and marked decline of fish production in the river. The future will reveal what is more important – electricity or food safety.

><((((°> – – – <°))))><

Mekong oplývá druhou nejvyšši druhovou pestrostí vodních organizmů (hned po Amazonce). Jeho vody obývá přes 1000 rybích druhů. Místní lidé mají pořekadlo “Kde je voda, tam je ryba”. V Kambodži to platí téměř bez výhrad a nepřekvapuje, že ryby a produkty z ryb lze koupit doslova na každém rohu. Tradičním způsobem pořízení je návštěva místních tržišť, kde je nabízeno velké množství druhů. Přestože většina prodávaných ryb zahrnuje hlavně druhy chované v akvakultuře (tilápie, hadohlavec, kapr, amur), občas narazíte v hromadách nabízených ryb na zajímavé druhy. Například se zde běžné setkáte s prodejem “akvarijních” ryb, které tu ovšem slouží ke každodenní příprave pokrmů z ryb. Běžně tak můžete koupit např. čichavce, rájovce, parmičky, mřenky, apod. Nedílnou součástí takového nákupu na tržišti je i smlouvání o ceně za kupované zboží, protože cenovky se tu běžně vůbec nepoužívají. Přiměřenost ceny je pak notně závislá na vašich zkušenostech. Na druhou stranu se začínají objevovat supermarkety západního stylu, které nabízejí ryby v podobě na kterou jsme zvyklí z našich končin, tedy očištěné, filetované, balené ryby s cenovkou. Cena takových ryb bývá o něco vyšší a druhová nabídka se soustředí hlavně na nejvíce prodávané druhy (tilápie, losos, mořské ryby). Dnes jsem zkusil obě možnosti nákupu, abych měl možnost je porovnat. Jedna věc je jistá, ryby jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů
živočišných bílkovin pro lidi žijící v povodí Mekongu. Vlády místních zemí v současné době aktivně budují plány na množství přehrad za účelem využití hydro-energie. To může mít obrovský dopad jak na přístup lidí k elektrické energii stejně jako výrazné snížení přirozené produkce ryb v řece. Budoucnost tak ukáže co je důležitější, zda elektřina, nebo zabezpečení potravy.

Back in Cambodia – Zpět v Kambodže (19.8.2016)

Back in Cambodia – Zpět v Kambodže (19.8.2016)

Once again on the way from Prague to Phnom Penh, this time with stopover in Singapore. Next week starts another Summer school aimed at fishes of Mekong. Czech and Khmer students participate in the summer school. We are testing new accommodation in the peaceable neighbourhood, booked via Airbnb. Meeting with representants of RUA about summer school program and planning. Non-formal meeting with our colleagues at the RUA is very friendly and relaxing. The Czech
students will arrive on Sunday (hopefully). The motorbike rented from Tim helps to explore near neighbourhood. Testing of local food in a garden bistro “rose apple”. Planning of activities for weekend and preparations for next week. Inspection of the fish market will be tomorrow morning. Hopefully, we will find some interesting fish😉.
Good night.

><((((°> – – – <°))))><

Znovu na trase Praha – Phnom Penh, tentokrát přes Singapore. Příští týden začíná další ročník letní školy o rybách Mekongu. školy se účastní studenti z ČR a z Kambodži. Testujeme ubytování zajištěné přes Airbnb v poklidné čtvrti. Po ubytování schůzujeme se zástupci RUA ohledně plánů letní školy. Neformální sektání probíhá ve velmi přátelském duchu. Čeští studenti za námi dorazí v neděli (snad). Motorka pronajatá od Kima výrazně usnadňuje průzkum blízkého okolí. Testujeme menu v místním zahradním bistru “rose apple”. Plánujeme víkendové aktivity a přípravy na další týden. Zítra omrkneme nabídku ryb na místním tržišti. Doufejme, že narazíme na zajímavé ryby😉.
Dobrou noc.

20.5. balíme // Packing

20.5. balíme // Packing

Dnes si dovolíme představit některé typické věci, které nás tady v Hué doprovázeli po celou dobu pobytu. Výborné Bun Bó Hué plné a chutné. Dnes jsme se byli rozloučit v restauraci, která nás živila “bunbem” a přirostla nám k srdci. Okouzleni jsme byli krásou zdejších žen a atmosférou města. Dnes je úplněk. Všude se pálí vonné tyčinky, makety peněz a obětují se drobné pochutiny. Závěr dne patří tradičně Rum Setu. Dobrou noc.

Today we would like to introduce some typical things that accompanied us throughout our stay here in Hué. Excellent Bun Bo Hue, full and tasty. Today we said  goodbye in the restaurant, which nurtured us, and which we loved. We were charmed by the beauty of local women and by the atmosphere of the city. Today is full moon, everywhere burn aromatic sticks, false money. People sacrifice small snacks. End of the day traditionally belongs to Rum Set. Good night.

19.5. ukončování naší práce na HUAF /Closing of our work at the HUAF

19.5. ukončování naší práce na HUAF /Closing of our work at the HUAF

Dnes v noci Lukáše poštípali komáři, blíží se odjezd. Naše Vietnamština se pomalu zlepšuje, ale stejně nám nikdo nerozumí. Jsme na univerzitě v laboratoři, kontrolujeme odlovený materiál z Bach Ma i ten sebraný v minulých dnech. Kontrolujeme zda vše sedí. Nesedí, ale to je normální. Vyřešeno. Milan balí ryby, Lukáš připravuje papíry. Někdy by si měl(a) účetní zkusit obstarat na asijském trhu účtenku, podle svých představ, třeba by pak byl admin jednoduší. Oběd v jednu je už pozdě, zbylo jen Com Bó. Nějak nám to připomenulo jedno moudro: “Když máš často nudle, dostaneš chuť na rýži, když pak jíš rýži, zase by sis dal nudle.” Co z toho plyne? I vynikající Bun Bo Hue se přejí. Těšíme se domů. V laboratoři probíhá výuka. Bavíme studenty svým nevšedním zjevem. Na hotelu si zaléváme instantní polévku mezi účtenkami. Tradiční Ca Phe Sua Da Sai Gon a Rum Set. Každá obsluha, dělá Rum Set jinak. Spadlo egyptské letadlo s lidma😦 v Česku se fandí hokeji, tady si užívají fotbal. Fíkus benjamin je krásný strom.

Dobrou noc.

 
Tonight Lukáš was bitten by mosquitoes. Departure is close. Our Vietnamese slowly improves, but still no one understands us. At University lab. Checking collected material from Bach Ma and from last days. Does everything fits? It does not, but it is normal. Resolved. Now it fits. Milan is packng fish, Lukáš is preparing papers. Each accountant should try to get a receipt at the Asian market, according to her (his) demands on us. The admin will be then easier. Lunch at one o’clock is late, only Com Bo left. Somehow it reminded us what we heard in Vietnam. “If you frequently eat noodles, you get taste for a rice, then when you eat rice, you get again taste for noodles.” What does that mean? May be that even it is too much of excellent Bun Bo Hue. Looking forward to be at home. Pouring water into instant soups among receipts in the hotel room. Traditional Ca Phe Sua Da Sai Gon and Rum Set. Each waiter makes Rum Set in different way. Egyptian plane crashed with people😦. In Czechia people cheer for hockey, here enjoying footbal and Ficus benjamin is a great tree! Good night.

18.5. rybí farmy v okolí Hue / Fish farms around Hue

18.5. rybí farmy v okolí Hue / Fish farms around Hue

Druhý den návštěv trhů a akvakulturních provozů začíná. Procházíme trhy, podvázané žáby, aby nemohly skákat, oškubaná kuřata zaživa, pomalu umírající ryby na mísách, cvrkot málo místa, pot, dusno,  živé maso vydrží nejdéle. Ptáme se na raky, pletou si je s krevetami. V akvaristice kupujeme rybičky. Další trh, další karas. Budhisti slaví. Spektrum druhů je stále stejné. Budou volby. Jedeme pomalu k farmě u letiště. Vedro. Kafe a zpracování ryb. Rybníčky násada tilápie. Jedeme k přehradě, klecové chovy, výkrm tilápie, pangasius. K obědu máme buvola (Bubalus bubalis L.) vařeného, pečeného i grilovaného s rýží, zeleninou a bylinným čajem. Výborné. Jedeme zpět. Loučení s panem řidičem. Na hotelu nejde elektřina. Vedro. Bun bó, kafe pivo rum set, pár temp v bazénu. Dobrou noc.

The second day of markets and aquaculture facilities visits  begins. Walking through the markets, tied frogs can not jump, plucked chickens alive, slowly dying fish on bowls, sweting, little space, voices, dizzy, live flesh lasts the longest. Asking for crayfish, confuse with shrimps. Buying fish in aquarium shop. Another market. Carassius. The spectrum of fish species is still the same. Soon will be elections. Driving slowly to the farm  near the airport. Taking coffee and processing fish. Ponds with tilapia. Cage culturein the reservoir. Tilapia and pangasius. Buffalo (Bubalus bubalis L.) for lunch  – grilled, cooked, baked with rice, vegetables and herbal tea. Delicious. Back in hotel. Good bye Mr. driver. No electricity in our hotel. Hot. Bun bo, coffee, beer, rum set, a few laps in the pool. Good night.

17.5. rybí farmy v okolí Hue / Fish farms around Hue

17.5. rybí farmy v okolí Hue / Fish farms around Hue

Dnes začíná první den aktivity průzkumu potenciálně invazivních vodních organizmů. Vyrážíme na blízkou farmu. Produkují rybí násadu. Příjemný rozhovor s místní paní manažerkou. Probíráme jednotlivé produkované druhy. Funguje to. Během hodinové návštěvy vidíme hodně úkonů, lovení, třídění, manipulace před třením. Mají tu nějaké korýše, co prý přišli před více než 10 lety a nikdo prý neví odkud. Bereme vzorky. Loučíme se. Jedeme. Procházíme trh. karasi! Početnost místních populací se snižuje. Další trh, víceméně to samé. Bereme vzorky. Oběd a kafe z highlands. Jedeme na menší rodinnou farmu. Bereme opět pár vzorků “cá basa” to je pangasius. Jedeme na hotel. Přepisujeme a upřesňujeme informace ze zápisků. Milan jde fotit, ale za chvíli máme společnou večeři. Pivo Tiger Crystal, řešíme všechno možné. Nalévá pí dží “promotion girl”. Je milá. Blogujeme a dobrou noc.

Today begins the the exploration activity, searching for potentially invasive aquatic organisms. Nearby farm produces fish seed. Pleasant conversation with a local lady manager. Discussing the production methods of different species. It works well. During a hour of visit we are observing a lot, catching, sorting, handling before reproduction. Some crustaceans supposedly came before more 10 years ago, and nobody knows from where. They are considered as pest. Taking samples. Farewell. Visiting the first market. Carassius! The population is decreasing here. Other market moreless the same species. Taking samples. Lunch and coffee from highlands. Delicious! Visiting the small family farm. Taking samples “ca basa”, it is pangasius. Hotel cafe icy mango juice and beer. Rewriting the info from todays trip. Milan taking some photos. Dinner with colleagues. Chicken, vegetable, rice, snakehead, noodles. Discussing about everything but also pronunciation in Vietnamese. The Tiger beer Crystal pours PG “promotion girl”. She is nice. Blogging and good night.

16.5.2016 zpracování vzorků na HUAF / processing of samples at HUAF

16.5.2016 zpracování vzorků na HUAF / processing of samples at HUAF

Dnes ráno máme schůzku s děkanem fakulty rybářství. Sympatický člověk, bohužel nemluví moc anglicky, tak diskutujeme s překladem. Domlouváme naší druhou hlavní aktivitu, kterou je hledání potenciálně invazivních druhů. Venku se zatahuje. Jdeme do laboratoře, kterou je lepší minutu větrat než do ní vstoupíš. Třídíme ryby. Dokupujeme lampy a nádoby na ryby. Milan fotí a diskutuje s Huuem co a jak. Prší. Jdeme na oběd, Bun Bó Hue a Mý Sao Bó s Čá Dá, pak kafe. Čekáme až přijede Mr Huu a otevře laboratoř. Pokračujeme s tříděním, focením a zapisováním. Setmělo se. Už neprší, venku je příjemně. Večeříme rýžové samozávitky (musíš si je ubalit sám). Kafe, pivo rum set. Práce na hotelovém pokoji. Dobrou noc.
Morning appointment with the dean of the Faculty of Fisheries. Nice person, unfortunately, does not speak much English, so discussing with translation. Arranging our second main activity the search for potentially invasive species. Cloudy. We go to the lab, which is better ventilated for a minute before you step in. Sorting fishes from Bach Ma. Shopping lamps and containers for fish. Milan is taking pictures and discussing with Mr. Huu. It rains. For Lunch we take Bun Bo Hue and Mý Xao Bo with Cha Da, then coffee. Waiting for Mr. Huu to opens the lab. Continuing with sorting, photographing and logging. Getting dark. rain stops, is is pleasant outside. Rice self-rolls  (you must roll it by yourself). Coffee, beer, rum set. Working in the hotel room. Good night.